Pál, Gallió és a korinthosi Béma

Szük Bendegúz L. 2021.11.27, v1

Pál Korinthosban

Pál apostól a bibliai Újszövetség egyik jelentős alakja. Az Apostolok Cselekedetei című bibliai könyv végigkiséri életét, de legfőbbképpen missziós útjait. Apostolok Cselekedeteit ugyanaz a Lukács írta, mint Lukács Evangéliumát. Lukács maga is Pál tanítványa volt, sőt Apostolok Cselekedeteinek egy részét személyes beszámolóként írta meg, amint Pállal együtt utazott missziós útjain. Lukács orvos volt, emiatt tudta, hogy az adatoknak nagy jelentősége van a történeti írásokban, ennek megfelelően írásaiban pontosan megjelölt eseményeket, neveket, tisztségeket, helyszíneket. A 18. fejezetben Pál Korithusba ment. Kornithus, vagy Korinthos különleges elhelyezkedésű, a Peloponnészoszi-félsziget bejáratánál helyezkedik el, emiatt mindig is kereskedelmi központ volt. A rómaiak a várost Kr.e. 146-ban lerombolták, ám Julius Ceasar újjáépíttette, amely ezután Achaea tartomány központja lett. Achaea római taromány jelentős méretű volt, korunk Görögországának deli részét magába foglalta, a Peloponneszoszi-félsziget mellett, Attikát (Athén környezetét), Boiótiát, Phocist is, amely területén Delhpoi is elhelyezkedett. Pál hosszabb időt töltött ebben Korinthosban, ahol Gallió, Akhája prokonzulja elé is vitték, hogy elitéljék:

Apostolok Cselekedetei 18. fejezet

1. Ezekután Pál Athénből eltávozván, méne Korinthusba.

7-16. És általmenvén onnét, méne egy Justus nevű, istenfélő ember házához, kinek háza szomszédos vala a zsinagógával. Krispus pedig, a zsinagógának feje hitt az Úrban egész házanépével egybe; a Korinthusbeliek közül is sokan hallván, hittek, és megkeresztelkedtek. Monda pedig az Úr látás által éjszaka Pálnak: Ne félj, hanem szólj és ne hallgass: Mert én veled vagyok és senki sem támad reád, hogy néked ártson; mert nékem sok népem van ebben a városban. És ott lakozék egy esztendeig és hat hónapig, tanítva köztük az Isten ígéjét. Mikor pedig Gallió volt Akhája tiszttartója, reátámadának a zsidók egyakarattal Pálra, és vivék őt a törvényszék elébe, Mondván: Ez a törvény ellen való istentiszteletre csábítja az embereket. Mikor pedig Pál meg akará nyitni száját, monda Gallió a zsidóknak: Ha valóban valami bosszútételről, vagy gonosz cselekedetről volna szó, zsidók, igazság szerint meghallgatnálak benneteket: De ha tanításról, nevekről és a ti törvénytekről van kérdés, ti magatok lássátok; mert én ezekben bíró nem akarok lenni. És elűzé őket a törvényszék elől.

A bibliai leírás irodalmi és régészeti emlékei

Ehhez a bibliai eseményhez kapcsolódóan több történelmi emlék is rendelkezésünkre áll. Gallió egy valós törénelmi személyiség volt, aki valóban Akhája prokonzulja volt Pál idejében, valószínűleg csupán néhány évig. Gallió nem akármilyen családból származott, Cordobában született, a hires Seneca, sztoikus filozófus, Néró tanítójának testvére volt, apjuk az idősebb Seneca szintén jeleskedett a retorika tudományában, több könyvet, köztük római történelmi könyvet is írt. Gallióról számos feljegyzés maradt fenn. Maga ifjabb Seneca két értekezését is neki szánta, a De Vita Beata (A boldog életről) és a De Ira (A haragról) első mondataiban említi nevét. Lucius Cassius Dio is római-görög történetíró, consul Róma-történet könyvében is beszél róla. Cornelius Tacitus krónikája (Annales) is feljegyzi a Szenátus eseményeit, amin Gallió is részt vet, testvére halála után.


Seneca De Vita Beata latin kiadása, amelynek címében is látható, hogy Gallió testvérének címezte (ad Gallionem fratrem)

Irodalmi emlékek mellett egy jelentős régészeti műtárgy is megörökíti nevét. A feliratot 1905-ben fedeztek fel a kultikus Delphiben. A feliratot Kr. u. 52-ben Claudius római császár iratta és valószínűleg a Aplolló templomának falán díszelgett. A felirat töredezettsége miatt csak sejteni lehet tartalmát, mindenesetre Claudius Galliót, mint barátját és prokonzult említi rajta.


A Gallió feliraton keretezve olvasható Gallió neve görög nyelven

Gallió mellett a bibliai esemény helyszíne is ismert: a törvényszék, vagyis a görög Béma. Az ókori Korinthos régészeti múzeuma honlapján részletesen bemutatja a törvényszéket. A honlap a következő módon írja le a Törvényszéket: “A hagyomány szerint Pál perének helyszíne a Bema volt, amely az ókori Korinthosz Római Fórumának közepén egy meghatározó látványt nyújtó, nagyméretű, magas emelvény volt, ahonnan a város tisztviselői szóltak a nyilvánossághoz.” A törvényszéket részlegesen helyreállították és ma is megtekinthető:


A korinthosi Béma (törvényszék)

  1. Biblical Archeology Report: Top Ten Discoveries Related To Paul
  2. Seneca: De Vita Beata, latin szöveg
  3. Cornelius Tacitus
  4. A korinthosi múzeum
A Biblia kapcsolódó részei:
  • Apostolok Cselekedetei 18.

Vissza