ISTEN IGÉJE
TEREMTÉSTUDOMÁNY
RÉGÉSZET
MÉDIA


Szük Bendegúz Bibliafordítása

Fontos elolvasni: Saját magam számára néha újrafordítok egy verset annak alapján, amit éppen megértek az ógörög szövegből. A fordítás célja, hogy a lehető leghűségesebb legyen az eredeti görög nyelvű szöveghez, és a különféle kéziratok szövegváltozatai is megjelenjenek egyetlen fordításban. A szövegben kétféle megjegyzés található:

[] - szögletes zárójelben a különféle kézirat változatok közzül a kevésbé valószínű kerül. A valószínűbb változat zárójel nélkül jelenik meg.
{} - kapcsos zárójelben fordítói magyarázat. Vagy a jobb érthetőség, vagy a szó jelentésváltozatai (jl megjelöléssel), vagy a görög kifejezés pontosabb visszaadásához (gr megjelöléssel) érdekében.

Lukács evangéliuma

Lukács 1

37. Mert Isten egyetlen beszéde {rhémája} sem lehetetlen {hatástalan}.

János evangéliuma

János 14

18. Nem foglak itthagyni titeket, hogy árvák {tanító nélküliek} legyetek, visszajövök tihozzátok.
21. Aki birtokolja az én útmutatásaimat és őrzi-védi azokat, ő az, aki szeret engem, sőt aki szeret engem, őt szeretni fogja az én Atyám és én is szeretni fogom és meg fogom mutatni magam neki.

János 16

33. Ezeket azért mondtam nektek, hogy bennem békességetek legyen {gr békességgel bírjatok}. A világban nyomás alatt lesztek {jl terhetek lesz} [vagytok], azonban ti bátrak legyetek {jl bátorodjatok}, én legyőztem a világot!

Efézus

Efézus 2

19. Azért most már nem vagytok többé idegenek és más állapolgárságúak, hanem a szentek polgártársai és Isten házanépe {közeli rokon}.

Filippi

Filippi 4

19. De az én Istenem {teljesen} be tudja tölteni minden egyes szükségetek az Ő gazdagsága által dicsőségben, Krisztus Jézusban.

Timóteushoz írt 2. levél

2Tim 3

16. Az Írás minden egyes része Istentől ihletett és hasznos a tanításhoz, a meggyőződésekhez {kialakítására}, a helyreállításhoz, a megigazultságban való felneveléshez

Péter második levele

2Péter 1

1. Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola azoknak, akik a miénkkel egyenlően értékes hitet nyertek a mi Istenünk és [a mi] megmentőnk, Jézus Krisztus {Isten előtti} igazságában.
2. Kegyelem nektek és békesség sokasodjon Isten és Jézus, a mi Urunk {személyes és teljes} ismeretében,
3. amint az Ő isteni {munkálkodó} ereje mindent nekünk ajándékozott {gr végleg jl felszerelt} az {isteni} élethez és {isteni} életvitelhez {szellemiséghez - gr helyes imádathoz} annak az {személyes és teljes} ismeretén keresztül, aki minket {név szerint} elhívott az Ő dicsőségével és erényével [az Ő dicsőségére és erényére],
4. amelyek által nagy értékű és rendkívül nagy igéreteket ajándékozott nekünk azért, hogy általuk isteni természet részestársaivá váljatok elmenekülve a világban a romlás kívánságától.

János első levele

1János 2

10. Aki isteni szeretettel {agapé} szereti az ő atyjafiát, az a világosságban tartja magát és így nincs benne bűnre vivő dolog {mások számára}."

1János 3

1. Vegyétek észre, hogy az Atya milyen minőségű {isteni} szeretetet adott nekünk, hogy Isten utódainak hivattatunk [és azok vagyunk]! Hát nem azért nem ismer ezen keresztül minket a világ, mert nem ismerte meg Őt? {kijelentő és kérdő mondattal is fordítható}
2. Szeretteim, jelenleg Isten utódai vagyunk és még nem lett ismertté, hogy mivé leszünk! De már megértettük, hogy ha ismertté válik, akkor Őhozzá hasonlók leszünk, mivel úgy fogjuk látni Őt, ahogyan van!